Om Formsmedjan

Långsiktighet. Nästan märkligt i en bransch där största delen av det som produceras lever mindre än ett år, och det mesta är aktivt på marknaden under betydligt kortare tid än så. Trots detta är långsiktighet vårt starkaste ledord.

Vi tror att även de mest kortlivade produkter måste fylla en funktion i ett större perspektiv och vara en del i en långsiktig strategi.

Våra kundrelationer är också långsiktiga. De bygger på lojalitet, integritet och gemensamma visioner. Med en mix av detta är vi alltså inte en grupp ja-sägare – vi är en del i processen att nå våra kunders mål med ett så bra resultat som möjligt.  
 

Företaget

Formsmedjan AB grundades 2008 med målsättningen att etablera en attraktiv strategisk kommunikationsbyrå i Norrbotten. Marknaden skulle utgöra Boden, Norrbotten och Stockholmsområdet. Det första kontoret öppnades på SKAPA i Sävast där vi stannade till våren 2010. Under dessa år lades stor energi på att kvalitetssäkra kundens kommunikationsmodell, växa och finna rätt sammansättning av kompetenser, för att på bästa sätt kunna möta kundernas behov.

2010 flyttade Formsmedjan till sina nuvarande lokaler med utsikt över centrumtorget i Boden. Expansionen har fortgått och arbetet med att stärka strukturerna och arbetsmodellerna gentemot kund utvecklas kontinuerligt. Ledningen utgörs av de arbetande delägarna samt en extern senior adviser, tillika styrelseordförande.

Formsmedjan ägs av Jenny A Eman, Palle Anderson Marcus Zerpe.

Engagemang

Formsmedjan är medlemmar i Komm! Sveriges Kommunikationsbyråer, då vi anser att det är den givna kanalen att påverka vår bransch i den riktning vi vill. Vi är även medlemmar i Företagarna Boden av anledningen att vi vill vara en aktiv part och ha möjligheten att påverka de beslut som styr våra förutsättningar att verka på våra marknader.
 

Vår syn på ansvar och kvalitet

Formsmedjans ledord ansvar, integritet, kreativitet och affärsmässighet ska genomsyra all vår verksamhet och vägleda oss i hur vi ska agera i vårt dagliga arbete. FOKUS, ENGAGEMANG OCH ANSVAR Våra kunder och dess målgrupper representerar ett tvärsnitt av det svenska samhället, i form av företag, organisationer, deras medlemmar och konsumenter. Vårt arbete och det vi skapar har dessutom en direkt påverkan på samhälle, leverantörer och anställda. Det är något vi anser att man bör vara medveten om, och med det följer även ett ansvar för det man skapar. Formsmedjan ska agera kundorienterat, medvetet och leverera beställda uppdrag och produktioner i rätt tid till rätt pris. Det ska ske inom reklamlagstiftningens ramar samt uppfylla kraven på rättssäkerhet, öppenhet och flexibilitet som åligger en tjänsteleverantör. Vårt mått på kvalitet baseras på kundernas vilja och förmåga att anlita oss. Vi väljer därför att leverera arbeten och lösningar som kunden själv äger och förfogar över. Vi anser att fruktsamma samarbeten bygger på frivillighet och utrymme för kreativa processer.